Історія Христової Церкви в Україні

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета курсу

Засвоєння основних етапів і тенденцій у розвитку християнських церков в Україні.

Очікувані результати навчання

Вміння оцінювати стан релігійного життя в Україні крізь призму його історичного досвіду.

Обсяг курсу

3 кредити: 30 лекційних годин, 60 годин самостійної праці.

Заняття проводяться щотижнево протягом вересня-грудня 2020 р. Перевірка здійснюється шляхом усного опитування й дистанційного контролю. Курс завершується іспитом.

На підставі рейтинґової оцінки засвоєння курсу його слухачі одержують сертифікат.

Викладач

Архиєпископ Ігор (Ісіченко), доктор філологічних наук, професор.

Теми аудиторних занять та самостійної роботи

01. Віра стародавніх українців. Хрещення України.
02. Становлення і розвиток Київської митрополії.
03. Поділ Київської митрополії. Флорентійська унія.
04. Церковне життя України часів Реформації
05. Берестейська церковна унія 1596 р . Унійна митрополія  Унійна митрополія.
06. Митрополит Петро Могила і «козацька церква».
07. Церковне життя в Речі Посполитій часів «потопу» і поділів.
08. Синодальний період церковного життя
10. Українські церковні спільноти в Австрійській і Російській імперіях.
11. Православна Церква під час визвольних змагань (1917-1921 рр.) і атеїстичного терору (1921-1991).
12. Церковне підпілля в СРСР.
13. Українські Церкви в Польщі, Румунії та (Чехо-) Словаччині
14. Церковне життя української діяспори.
15. Християнські спільноти України за часів відновлення національної державности.

Методи контролю результатів навчання

Дистанційний контроль, усне опитування, письмовий іспит.

Мова викладання

Курс викладається українською мовою.

Основна література

Боцюрків Богдан. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939-1950). /Пер. з англ. Наталії Кочан. Львів: Вид-во УКУ, 2005. ХХ; 268 с.

Ґудзяк Борис. Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії./ Пер. з англ. Марії Габлевич. Львів: Інститут історії Церкви ЛБА, 2000. XVI; 426 с.

Жуковський Аркадій. Петро Могила й питання єдности Церков. Париж: Український вільний університет, 1969. 282 с.

Ісіченко Ігор, архиєпископ. Історія Христової Церкви в Україні: Підручник для вищих духовних шкіл. Харків: Акта, 2003. 472 с. та перевидання.

Плохій Сергій. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні / Пер. з англ. Софії Грачової. Київ: Критика, 2005. 496 с.

<< НАЗАД