Церковний спів

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета курсу

Засвоєння теоретичних знань з основ сольного і хорового співу; набуття практичних дяківських навичок співу окремих служб добового кола.

Очікувані результати навчання.

Вміння самостійно чи у складі хору звершувати окремі богослужіння у якості співця; володіння знаннями з класифікації співочих голосів та хорових партій, їх діапазонів, регістрової будови, правил інтонування ступенів мажорного та мінорного звукорядів на основі ладового взаємозв’язку в мелодичному та гармонічному викладі, теорії хорового строю, фізіології голосового апарату, питань вокальної культури, особливостей співочої дикції та орфоепії, типів та видів хорів.

Обсяг курсу

3 кредити: 30 лекційних годин, 60 годин самостійної праці.

Заняття проводяться щотижнево протягом вересня-грудня 2020 р. Перевірка здійснюється шляхом дистанційного контролю (виконання практичних завдань та результати онлайн-уроків зі співу). Курс завершується іспитом.

На підставі рейтинґової оцінки засвоєння курсу його слухачі одержують сертифікат.

Викладач

Оксана Підопригора, магістр філології, дяк Свято-Дмитрівського храму Харкова.

Теми аудиторних занять та самостійної роботи

Тема № 1. Вступ. Основні поняття нотної грамоти. Історія церковного співу.
Тема № 2. Фізіологія голосового апарату.
Тема № 3. Поняття про співочий голос. Різновиди співочих голосів. Характеристика їх вокальних можливостей.
Тема № 4. Питання вокальної культури (співоча постава; дихання та його види; процес звукоутворення; атака звуку; види звуковедення).
Тема № 5. Артикуляційний апарат. Дикція як засіб розкриття змісту твору. Орфоепія в хоровому співі.
Тема № 6. Поняття про хор. Типи та види хорів. Хорові партії та їх комплектування. Художньо-виконавські напрямки в аматорському хоровому мистецтві.
Тема № 7. Музичний стрій. Мелодія. Інтервали.
Тема № 8. Розспівка. Робота над партитурою.
Тема № 9. Церковні голоси. Різновиди, методи освоєння.
Тема № 10. Піснеспіви Вечірні.
Тема № 11. Піснеспіви Утрені.
Тема № 12. Літургія оголошених (Літургія Слова). Незмінні частини літургійних піснеспівів.
Тема № 13. Літургія вірних (Літургія Жертви). Незмінні частини літургійних піснеспівів.
Тема № 14. Змінні частини літургійних піснеспівів. Піснеспіви Великого Посту.
Тема № 15. Основи дяківської справи: підготовка до богослужіння, спів і читання під час богослужінь.

Методи контролю результатів навчання

Дистанційний контроль,  дистанційна перевірка набуття співочих навичок, письмовий і усний іспит (співи).

Мова викладання

Курс викладається українською мовою.

Основна література

1. Антонович М. Musica sacra. //Збірник статей з історії української церковної музики. – Львів, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – НАН України, 1997.

2. Антонюк В.Г. Постановка голосу. Навчальний посібник. – К.: Українська ідея, 2000.

3. Білогубко П. Співвідношення слова і музики в хорових творах як виконавська проблема //Українське музикознавство. – №10. – К., 1975.

4. Іванов В.Ф. Навчання церковного співу в Україні у ІX – XVII ст. – т.1. – К.: Музична Україна, 1997.

5. Іванов В.Ф. Співацька освіта в Україні X – XVIII ст. – К.: Вища школа, 1992.

6. Іванов В.Ф. Співацька освіта в Україні у XVIII ст. – т.2. – К.: Музична Україна, 1997.

7. Кошиць О. Про українську пісню і музику. – Нью-Йорк, 1970 (Київ, 1993).

8. Маценко П.П. Нариси до історії української церковної музики. – Вид. М.Т.Б.Роблин-Вінніпег, 1968.

9. Маценко П.П. Нариси до історії української церковної музики. – Вид. М.Т.Б.Роблин-Вінніпег, 1968.

10. Микола Віталійович Лисенко у спогадах сучасників. – т.1. /Упорядник Р. Пилипчук. – К.: Музична Україна, 2003.

11. Микола Лисенко у спогадах сучасників. /Упоряди., ілюстрації, передмова і коментарі академіка Р.Я.Пилипчука.

12. Пархоменко Л.О. Кирило Григорович Стеценко. – К.: Музична Україна, 1973.

13. Плющик Є. В., Омельчук В. В.. Федорченко В. К. Лекції з курсу “Хорознавство”. –1-е вид. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – з іл.

14. Руденко Л. Г. Роль Києво-Могилянської та Духовної академій у розвитку хорового мистецтва України (за матеріалами їх нотозбірні): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 “Музичне мистецтво” / Л. Г. Руденко. – НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського – Київ, 2010. – 20 с.

Навчальні посібники

1. Тексти богослужінь добового кола: http://uapc.org.ua/e-biblioteka/

2. Нотні збірки: https://parafia.org.ua/noty/notni-zbirky/

3. Піснеспіви літургії: https://parafia.org.ua/scores/pieces/liturgy/

4. Піснеспіви Великого Посту: https://parafia.org.ua/scores/pieces/velykpist/

5. Піснеспіви Всенічної: https://parafia.org.ua/scores/pieces/vigil/

6. Церковні наспіви: https://ktds.org.ua/library/pisennyky-ta-noty/

7. Служба Божа для дитячого хору (трьохголосна): https://cathehitic.wordpress.com/2018/09/07/нотні партитури

<< НАЗАД